090720-Mazanti-Odense-faciliteter-153.jpg
24/02/2022


Skrevet af partner Susanne Ingemann

Ny orlovsmodel fra august 2022: Ligestilling af barselsrettigheder mellem forældrene

Den 22. december 2021 fremsatte regeringen et lovforslag til ændring af barselsloven, som blandt andet indeholder de nye regler om øremærket barsel, der forventes at træde i kraft den 2. august 2022. Lovforslaget udspringer af EU-orlovsdirektivet, der pålagde medlemslandene at sikre fædre mere orlov med det formål at styrke ligestillingen af barselsrettigheder og sikre balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre.

Gældende ret
Efter nugældende lovgivning har moderen pligt til fravær i de første to uger efter fødslen, mens faren/medmoren har ret til sammenhængende to ugers orlov efter fødslen. De følgende 12 ugers orlov kan benyttes af moderen, og efter den 14. uge er hver forælder tildelt 32 ugers orlov hver.

Politisk aftale om øremærkning
Lovforslaget tilsigter at implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1158 af 20. juni 2019 om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner. 

Som følge af EU’s orlovsdirektiv indgik regeringen den 26. oktober 2021 en politisk aftale med et bredt flertal i Folketinget om, hvordan direktivet skulle gennemføres i Danmark. Aftalen havde til formål at styrke ligestilling mellem mænd og kvinder gennem en ligedeling af forældrenes orlov med den såkaldte 24/24-model. Den politiske aftale dannede herefter grundlag for det lovforslag, som den 25. januar 2022 er blevet førstebehandlet i Folketinget.

Lovforslagets indhold
Det centrale i lovforslaget er, at hver forælder får ret til 24 ugers orlov, hvilket også medfører en ligedeling af retten til barselsdagspenge. Af disse i alt 24 uger øremærkes 11 uger til hver forælder, hvorfor det kun imellem forældrene vil være muligt at overdrage de resterende 13 uger. Lovforslaget gælder kun for lønmodtagere, hvorfor selvstændige, ledige, studerende mv. ikke er omfattet og derfor frit kan overdrage op til 22 uger (9+13).

Såfremt man ikke holder de 11 øremærkede uger, bortfalder de. De kan således ikke overdrages. De resterende 13 uger er ikke øremærkede og kan altså overdrages frit mellem forældrene, ligesom de kan blive afholdt helt indtil, at barnet fylder 9 år. Det er dog vigtigt at orientere sig om, hvornår de øremærkede uger skal afholdes, da der er kortere frist for afholdelse af disse. De første to uger skal afholdes i forbindelse med fødslen, mens de resterende ni uger skal afholdes, inden barnet fylder 1 år.

Det samlede antal orlovsuger med ret til barselsdagpenge er uændret. Forældre har tilsammen ret til 48 ugers orlov. Derudover vil mødre fortsat have ret til fire ugers orlov før fødslen.

Lovforslaget giver også soloforældre mulighed for at overdrage en del af orloven til nærtstående familiemedlemmer, herunder f.eks. bedsteforældre. For LGBT+-familier vil det blive muligt at overdrage orloven til barnets sociale forældre. 

Det skal imidlertid også bemærkes, at lovforslaget først skal igennem Folketingets tre behandlinger, hvorfor der fortsat kan forekomme ændringer. Direktivet skal være gennemført senest den 2. august 2022. Folketinget foreslår den 1. juli 2022 som ikrafttrædelsesdato for loven, hvor børn der fødes efter 2. august 2022 omfattes.

Barsel.png (3)

Selvstændige
Da direktivet ikke omfatter ledige eller selvstændige foreslår Folketinget, at disse ikke omfattes af reglerne om de ni ugers øremærkning, hvorfor en mor, medmor eller far kan overdrage op til 22 ugers orlov.

Mazanti Andersen bemærker
Når lovforslaget er endeligt vedtaget, er det vigtigt, at man som arbejdsgiver sikrer, at virksomheden lever op til kravet om, at 11 ugers barselsorlov øremærkes den enkelte forælder.

Det kan eksempelvis ske ved at ændre barselspolitikken, så den lever op til minimumsrettighederne. Alt afhængig af, hvordan eventuelle barselsrettigheder er beskrevet i de individuelle ansættelseskontrakter, kan der også være behov for en ændring, så kontrakterne lever op til de minimumsrettigheder, som kommer til at gælde fra august 2022.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ovenstående eller til andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialistteam inden for ansættelsesret. Kontakt: