Klientoplysninger

Mazanti-Andersen
Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 35 89 20 52

København
Amaliegade 10
1256 København K
Tel: +45 3314 3536
E-mail: info@mazanti.dk

Odense
Klosterbakken 12
5000 Odense C
Tel: +45 6314 1414
E-mail: info@mazanti.dk


Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab (herefter "Mazanti-Andersen", "vi" eller "os") er et integreret partnerskab mellem partnerne, som er organiseret i et advokatpartnerselskab. Virksomheden ledes gennem en række udvalg, som koordineres af en bestyrelse 
bestående af Henrik B. Sanders (formand), Michael L. JacobsenJakob Mosegaard Larsen, Lars Hammer Wentoft, Jeanette Illum-Johansen og Simon Falbe-Hansen. Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er medlem af Danske Advokater.

Samleklientkonto
Mazanti-Andersen har samleklientkonto i Danske Bank.

Forsikring
Mazanti-Andersen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, der dækker al dansk advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves i Danmark.

Regler mod hvidvask
Mazanti-Andersen er underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i nødvendigt omfang fremlægge dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der også foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Vi må ikke påbegynde sagsbehandlingen, før vi har modtaget alle de påkrævede identitetsoplysninger. Oplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum fem år efter klientforholdets ophør.

Klientens afgivelse af identitetsoplysninger m.v. anses for et samtykke til, at vi må videregive disse til finansielle institutioner m.v. til brug for opfyldelse af de pligter, der følger af hvidvaskloven.

Hvidvaskloven forpligter os endvidere til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtede til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Information om de advokatetiske regler og Advokatrådet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Indberetning af visse grænseoverskridende ordninger
Mazanti-Andersen har i visse tilfælde pligt til at indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger til skattemyndighederne. Dette kan indebære, at vi formulerer og overleverer de indberetningspligtige oplysninger til den pågældende klient, og samtidig underretter klienten om, at vi foretager indberetning af relevante oplysninger til skattemyndighederne inden for den relevante indberetningsfrist, hvis klienten ikke selv har foretaget indberetning inden for fristen. Det ressourceforbrug, herunder tidsforbrug, der er forbundet med at vurdere, om en klients sag er omfattet af ovennævnte regler, samt med at tage de øvrige skridt, der følger af reglerne, vil indgå i fastsættelsen af vores honorar fra klienten.

Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab (herefter "Mazanti-Andersen", "vi" eller "os") udfører, medmindre andet er aftalt. 

Samarbejdets omfang og varighed 
Vi bekræfter og anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en opgave. Såfremt det skønnes nødvendigt, eller klienten ønsker det, dokumenteres aftalen med klienten om opgaven i et aftalebrev.

I forbindelse med modtagelsen af en opgave afklarer vi, om det vil indebære en interessekonflikt for Mazanti-Andersen at påtage sig opgaven.

Mazanti-Andersen udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed og de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

Omfanget af den juridiske bistand, som ønskes af klienten i relation til en given sag, aftales løbende.

Både klienten og Mazanti-Andersen kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. Mazanti-Andersen er berettiget til honorar og godtgørelse af udlæg for tiden frem til ophør.

Dokumenter og immaterielle rettigheder
Sagens akter opbevares i 10 år fra vores arbejdes afslutning, hvorefter de makuleres og elektroniske kopier slettes, medmindre andet er aftalt med klienten. For nogle sagstyper gælder kortere eller længere opbevaringstider, hvilket vores klienter i givet fald orienteres om.

Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Mazanti-Andersen tilhører Mazanti-Andersen, medmindre andet er aftalt.

Honorar og omkostninger
Medmindre andet er aftalt, fastsætter Mazanti-Andersen honoraret på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv. Honorar tillægges moms efter gældende regler.

Alle sager søges løst for et honorar, som står i rimeligt forhold til sagens værdi, men navnlig i relation til sager af mindre værdi kan der forekomme tilfælde, hvor honoraret ikke vil komme til at stå i rimeligt forhold til sagens værdi.

Såfremt det aftales med klienten, og det skønnes muligt, kan Mazanti-Andersen give et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsning af opgaven. Hvis det ikke er muligt at anslå honoraret, vil klienten modtage oplysning om måden, hvorpå honoraret vil blive fastsat. I forbrugerforhold vil klienten altid modtage oplysning om det forventede honorar, inden opgaven påbegyndes.

Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

Betalingsbetingelser
Mazanti-Andersen fakturerer månedligt, kvartalsvist, eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt. Vi er dog altid berettiget til at aconto-afregne længerevarende sager.

Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato, medmindre andet aftales. Ved forsinket betaling beregnes renter i henhold til rentelovens regler.

Forvaltning af klientmidler
Beløb, som klienter indbetaler til Mazanti-Andersens klientkonto, indsættes på Mazanti-Andersens hovedklientkonto (en samleklientbankkonto) for klientens regning og risiko. Det kan konkret aftales, at beløb indsættes på en separat klientkonto i stedet for på Mazanti-Andersens hovedklientkonto.

Mazanti-Andersen påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende.

Mazanti-Andersen indhenter, opbevarer og håndterer oplysninger om klienter i overensstemmelse med lovgivningen og gældende klientkontoregler.

Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt "lov om en indskyder- og investorgarantiordning", hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000. Grænsen gælder for det samlede indskud i det pågældende pengeinstitut. Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til EUR 10 millioner, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger findes her.

Forrentning af indestående på klientkonti
Mazanti-Andersen beregner renter af indestående på klientkonti med den til enhver tid gældende rentesats, der tilskrives Mazanti-Andersen af bankerne. Rentebeløbet indberettes til Skattestyrelsen. Renteudgifter, som følge af negative renter, vil blive fratrukket indestående.

Indsættes klientmidlerne på Mazanti-Andersens hovedklientkonto vil tilskrivning af såvel negative- som positive renter først ske, når der er indsat minimum 100.000 DKK i en sammenhængende periode på minimum 14 dage. Forrentning af indestående midler udover disse grænser vil blive beregnet, udbetalt og indberettet til Skattestyrelsen efter gældende regler.

Eventuelle positive eller negative indlånsrenter, der tillægges en separat klientkonto, såvel som gebyrer, som det pågældende pengeinstitut måtte opkræve i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse og nedlæggelse af en separat klientkonto, vil blive pålagt klienten.

Fortrolighed og insiderhandel
Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt. Alle i Mazanti-Andersen er pålagt tavshedspligt, og vi har etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og fortroligt materiale.

Alle i Mazanti-Andersen er omfattet af regler om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Vi har etableret internt regelsæt og interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning
Mazanti-Andersen er ansvarlig for den bistand, som ydes, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de modifikationer, der følger af disse forretningsbetingelser og eventuelt indgået aftalebrev.

Mazanti-Andersens ansvar for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til fem gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 50 mio., og vores ansvar kan ikke overstige DKK 100 mio. for krav rejst af samme klient inden for et kalenderår eller det umiddelbart følgende kalenderår.

Mazanti-Andersens ansvar omfatter ikke ansvar for følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Såfremt Mazanti-Andersen hæfter solidarisk sammen med klienten over for tredjemand, skal klienten holde os skadesløse, i det omfang vores ansvar over for klienten og tredjemand overstiger begrænsningerne ovenfor.

Mazanti-Andersen er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af klientens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med vores bistand.

Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Mazanti-Andersen, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest tre år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

Mazanti-Andersen har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokat-samfundet fastsatte regler i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Markedsføring
Mazanti-Andersen er berettiget til i sin markedsføring at oplyse, at Mazanti-Andersen har rådgivet klienten vedrørende en sag, når sagen er afsluttet, hvis sagen er offentligt kendt.

Databeskyttelse og oplysning om registreredes rettigheder (GDPR)
Mazanti-Andersen behandler persondata i henhold til vores privatlivspolitik, der fremgår af vores hjemmeside via linket her.

Klager
Hvis klienten ikke er tilfreds med Mazanti-Andersens rådgivning eller det beregnede honorar, kan klienten til enhver tid kontakte den partner, som har ansvaret for sagen.

Mazanti-Andersen er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over Mazanti-Andersens rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tel: 33 96 97 98
E-mail: postkasse@advokatnaevnet.dk

Hvis man ønsker at indgive en klage, kan man med fordel benytte den digitale klagesagsportal, der findes på nævnets hjemmeside og via linket her.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister mellem Mazanti-Andersen og en klient afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for danske domstole.

København, 8. november 2023.