Privatlivspolitik

Ejeroplysninger

Mazanti-Andersen 
Amaliegade 10
1256 København K
Telefon: +45 33 14 35 36
Email: info@mazanti.dk

Behandling af personoplysninger hos Mazanti-Andersen

Efter databeskyttelsesforordningen skal vi orientere om vores behandling af personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede har.

1. Vores indsamling af data

Når vi rådgiver, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Det kan også være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold. Oplysningerne kan vedrøre vores klienter eller andre personer, som indgår i de sager, vi behandler.

Såfremt du tilmelder dig vores nyhedsbrev vil vi behandle oplysninger om dit navn og e-mailadresse.

2. Dataansvarlig

Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10, 1256 København K, CVR-nr. 35892052 er dataansvarlig for oplysninger, som vi modtager til brug for rådgivning af vores klienter.

Vores kontaktoplysninger er telefon 3314 3536, info@mazanti.dk.

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@mazanti.dk.

3. Formål og grundlag

Vi behandler de oplysninger, vi modtager, med det formål at kunne rådgive vores klienter i de sager, som oplysningerne indgår i.

Behandlingen sker – afhængig af opgavens og oplysningens karakter – på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, b, c eller f, artikel 9, stk. 2, litra f, eller databeskyttelseslovens § 8, stk. 3. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at vi har fået samtykke hertil af den registrerede, (2) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, (4) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav, eller (5) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser. Når vi behandler CPR-numre, sker det efter databeskyttelseslovens § 11.

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med fremsendelse af nyhedsbreve o. lign., sker dette på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, da vi har fået modtagernes samtykker hertil.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav. Grundlaget for denne behandling følger af hvidvasklovens § 11.

4. Videregivelse mv.

Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for andre med henblik på markedsføring eller lignende formål.

Vi videregiver kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores klienters interesser, eller såfremt vi er underlagt en retlig forpligtelse til at videregive disse. De typiske modtagere af personoplysninger vil være myndigheder, domstole, modparter og deres rådgivere. I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger mv. i det omfang, vi er forpligtede til at gøre det efter loven.

Vi overfører normalt ikke data udenfor EU, og hvis sådan overførsel finder sted, iagttager vi de nødvendige sikkerhedsgarantier, som krævet efter den gældende databeskyttelseslovgivning, og du orienteres herom.

Vi overlader personoplysninger til vores systemleverandører i henhold til databehandleraftaler, og kun med det formål, at vi kan bruge vores it-systemer.

Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger, så længe der er en relevant retlig interesse heri, hvilket normalt afgøres ud fra en konkret vurdering af oplysningernes betydning sammenholdt med de gældende forældelsesregler. Hvis der er en relevant retlig interesse heri, vil opbevaringen kunne ske i indtil 10 år efter sagens afslutning, med mindre vi på baggrund af en konkret vurdering skønner, at det er nødvendigt at opbevare dem længere.

I sager, som er omfattet af hvidvaskloven, opbevarer vi efter de gældende regler identitetsoplysninger i fem år efter sagens afslutning.

6. De registreredes rettigheder

De registrerede har efter databeskyttelsesforordningen:

  • ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler,
  • ret til at få urigtige oplysninger rettet,
  • ret til i særlige tilfælde at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning,
  • ret til i visse tilfælde at få begrænset behandlingen, så den fremover – bortset fra opbevaring – kun må ske efter samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser,
  • ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af oplysningerne, og
  • ret til at modtage de registrerede personoplysninger i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og at få overført personoplysningerne til en anden dataansvarlig uden hindring.

Vi kan, i forbindelse med de registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder, stille krav om relevant legitimation.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Denne orientering er senest opdateret den 25. maj 2018 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.