floor_streg.jpg
26/11/2021

Skrevet af partner Susanne Ingemann

Lovforslag om coronapas vedtaget: Arbejdsgivere kan nu pålægge medarbejdere at forevise coronapas, test for COVID-19 m.v. 

Efter den trepartsaftale som regeringen, DA og FH indgik den 12. november 2021, er der nu vedtaget en ny lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge ansatte at forevise coronapas samt test for COVID-19 m.v. Loven træder i kraft fra i dag den 26. november 2021 og gælder foreløbigt frem til den 11. december 2021 med mulighed for forlængelse, hvis COVID-19 fortsat vurderes at være en samfundskritisk sygdom.

For arbejdsgivere medfører denne nye lov, at de – så længe COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom i medfør af epidemiloven – kan pålægge deres ansatte at forevise coronapas. Reglerne i loven gælder for både private og offentlige arbejdsgivere.

Arbejdsgivers krav om fremvisning af coronapas
I loven stilles visse krav til arbejdsgiveren, førend en ansat kan pålægges at forevise coronapas. Arbejdsgiveren skal således skriftligt informere deres ansatte om, at de vil blive pålagt at forevise coronapas samt en begrundelse herfor. Som begrundelse er tilstrækkeligt at angive, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom, og arbejdsgiver behøver ikke give anden begrundelse for pålægget.

Arbejdsgiveren skal desuden informere tillidsrepræsentanter, repræsentanter i tillidsudvalg eller arbejdsmiljørepræsentanter om pålægget, så de ansatte kan tilgå informationen gennem disse repræsentanter. Dette skal ske i overensstemmelse med reglerne i relevant lovgivning og overenskomster.

Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvad der skal forstås ved et ”coronapas”, samt undtagelser til krav om coronapas og krav om test for COVID-19. I skrivende stund er det muligt at få et coronapas, hvis man er vaccineret mod COVID-19, tidligere har været smittet med COVID-19 eller for nyligt er testet negativ for COVID-19. Det må forventes, at definitionen på et ”coronapas” efter denne lov vil følge den til enhver tid gældende definition i reglerne om coronapas, der er udstedt i medfør af epidemiloven.

Arbejdsgivers adgang til pålæg af test
Loven genindfører arbejdsgivers mulighed for at pålægge ansatte at lade sig teste for COVID-19, og derefter oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen – og tidspunktet for testen, hvis den ansatte testes positiv for COVID-19.

Før en arbejdsgiver kan pålægge en ansat at blive testet for COVID-19, opstilles der i loven nogle krav – navnlig et saglighedskrav. Pålægget om test skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den enkelte virksomhed. En arbejdsgiver, der pålægger sine ansatte at blive testet for COVID-19 på baggrund af myndighedernes gældende regler eller anbefalinger om test, kan gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

En test for COVID-19 pålagt af arbejdsgiveren skal i videst muligt omfang gennemføres i den ansattes sædvanlige arbejdstid – er det ikke muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på testen.

Som noget nyt medfører loven, at arbejdsgiver kan pålægge den ansatte at anvende selvtest på arbejdspladsen i det omfang, der er tale om en CE-godkendt test, og at testen i øvrigt anvendes i overensstemmelse med anvisningerne for den pågældende test.

Såfremt testresultatet ikke foreligger i elektronisk form, skal den ansatte på anden vis kunne dokumentere testresultatet og -tidspunktet over for arbejdsgiver, eventuelt i form af en tro- og loveerklæring.

Ansættelsesretlig sanktionering
Hvis en ansat ikke efterkommer arbejdsgivers pålæg om at forevise coronapas eller pålæg om at lade sig teste, kan det medføre ansættelsesretlige sanktioner. Det er dog et krav, at arbejdsgiver skriftligt har advaret den ansatte om, at det kan medføre opsigelse eller bortvisning, såfremt pålægget ikke efterkommes. Ligeledes kan der advares om ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte tilsidesætter sin oplysningspligt ved en positiv coronatest.

Det anbefales, at man som arbejdsgiver altid sikrer sig dokumentation for, at den ansatte har modtaget en skriftlig advarsel. Endvidere anbefales det, at den enkelte virksomhed har en konkret COVID-19 politik, som kommunikeres ud til alle ansatte. En klar, saglig og tilgængelig COVID-19 politik mindsker risikoen for at der opstår ansættelsesretlige tvister.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ovenstående eller til andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialistteam inden for ansættelsesret. Kontakt: