0554.jpg
11/03/2021

Ny lov vedtaget: Ændringer af retsafgiftsloven træder i kraft den 1. oktober 2021

Når den nye lov om retsafgifter træder i kraft den 1. oktober 2021, betyder det væsentlige ændringer af den nugældende lov, der siden 1969 har reguleret størrelsen på retsafgifter. Ændringerne har til formål at forenkle reglerne, så der skabes en bedre forståelse og anvendelse af disse for både parter, advokater og domstole. 

Justitsminister Nick Hækkerup fremsatte i oktober 2020 lovforslaget til en ændring af retsafgiftsloven, der regulerer størrelsen på de retsafgifter, der skal indbetales til retten. Den nye lov er vedtaget den 9. marts 2021 og skal forenkle de procesøkonomiske overvejelser og overskueligheden af afgiftsberegningerne.

De regler der gælder frem til 1. oktober 2021 betyder som bekendt, at der ved sagsanlæg i civile sager - og igen ved berammelsen af hovedforhandling - med en sagsværdi på over 50.000 kr., betales en retsafgift på 750 kr. og 1,2% af den del af sagens værdi, der overstiger 50.000 kr.

Civile sager – første instans
Med den nye lov skal afgifterne fremover bestemmes ud fra fastsatte beløb.

For civile sager i første instans med en værdi på højst 100.000 kr. skal der kun betales én retsafgift på 750 kr.

For civile sager i første instans med en værdi på over 100.000 kr. skal der fremover betales en fast retsafgift, når sagen anlægges på 1.500 kr., og derefter betales en berammelsesafgift når hovedforhandlingen berammes af retten.

Berammelsesafgiften bestemmes fremover ud fra faste satser, og størrelsen afhænger af, hvilket interval sagens værdi falder inden for. De foreslåede intervaller giver mere fleksibilitet i afgiftsberegningerne, da det ikke længere vil være nødvendigt på forhånd at fastsætte den nøjagtige sagsværdi, når blot den ligger inden for et givent interval.

Berammelsesafgiften forfalder til betaling, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen, dog tidligst tre måneder før hovedforhandlingen. Med de nye regler bortfalder berammelsesafgiften, hvis retten, senest to uger før hovedforhandlingens begyndelse, modtager meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

De nye regler vil medføre, at retsafgiften bliver lavere i civile sager med en sagsværdi under 6 mio. kr. Tabellen nedenfor viser de nye intervaller og berammelsesafgifter for civile sager med en værdi på over 100.000 kr.

Sagens værdi

Afgift

100.001 - 250.000 kr.

3.000 kr.

250.001 - 500.000 kr.

8.000 kr.

500.001 - 1.000.000 kr.

14.000 kr.

1.000.001 – 2.000.000 kr.

35.000 kr.

2.000.001 – 3.000.000 kr.

60.000 kr.

3.000.001 – 4.000.000 kr.

85.000 kr.

4.000.001 – 5.000.000 kr.

110.000 kr.

5.000.001 – 6.000.000 kr.

135.000 kr.

Over 6.000.000 kr.

160.000 kr.


Efter de nugældende regler vil et sagsanlæg med en værdi på f.eks. 1 mio. kr. medføre en samlet retsafgift på 24.300 kr. Det vil fra den 1. oktober 2021 nedsættes til 14.750 kr.. For et sagsanlæg med en værdi på 3 mio. kr. skal der på nuværende tidspunkt betales 72.300 kr. Det vil fra 1. oktober 2021 nedsættes til 60.000 kr. Derimod vil et sagsanlæg på mere end 6 mio. kr., som på nuværende tidspunkt koster en samlet retsafgift på 150.000 kr., stige til 160.000 kr.  

Civile sager - anke
Hvis en byretsdom ønskes anket til landsretten, skal der med de nye regler betales 2.000 kr. For at anke en landsretsdom til Højesteret skal der fra 1. oktober 2021 betales 4.000 kr. Derefter skal der betales en berammelsesafgift af sagens værdi i overensstemmelse med reglerne anført i skemaet ovenfor, når sagen berammes til hovedforhandling. I ankesager til Højesteret skal der tillægges 50 procent til berammelsesafgiften.

Hvis ankesagens værdi er mindre end 100.000 kr., skal der dog kun betales én ankeafgift på 1.000 kr.

Kæremål
Kæreafgiften stiger fra den 1. oktober 2021. For kære til landsret stiger retsafgiften fra 400 kr. til 750 kr., og for kære til Højesteret stiger retsafgiften til 1.500 kr. fra nugældende 750 kr.

Fogedsager
Der er med den nye lov også vedtaget ændringer af retsafgifter i fogedsager. De nye regler vil betyde, at der fremover skal betales en fast retsafgift på 750 kr. i f.eks. betalingspåkrav- og udlægssager. Tidligere var retsafgiften afhængig af kravets størrelse. Den flade afgift på 750 kr. dækker over alle fogedforretninger i samme sag inden for et år fra sagens opstart. Det betyder, at der eksempelvis ikke længere skal betales yderligere gebyr for politifremstillinger eller udkørende fogedforretninger, såfremt begæring herom fremsættes inden for et år.

Ikrafttræden
Lovforslaget er vedtaget i Folketinget den 9. marts 2021 og træder i kraft med virkning fra 1. oktober 2021. Du kan læse mere her.

Har du spørgsmål til ovenstående eller andet relateret til retssagsbehandling, er du altid velkommen til at kontakte vores procesafdeling. Henvendelse kan ske til:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her: