Mazanti_Interiør_kbh 4_low.jpg (1)
06/07/2022

Ny aftale om planlovgivningen: Hvilke ændringer er på vej?

Den 15. juni 2022 indgik et politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative en politisk aftale, der kommer til at danne rammen om en ny planlovgivning, som skal sikre gode muligheder for udvikling af både land og by.

Formålet med det kommende lovforslag er at skabe bedre rammer for en grønnere omstilling med klimahensyn i højsædet, udvikling af byerne, herunder et varieret boligudbud og målsætninger for levende bymidter samt udvikling af landdistrikterne og kystområderne.

Aftalen omfatter bl.a. ændring af reglerne omkring ungdomsboliger, grønne parkeringspladser, klimahensyn, levende bymidter, mobildækning i landzonerne og vedvarende energianlæg.

Ungdomsboliger
Aftalen medfører, at kommunerne efter ændring af planlovgivningen kan stille krav om, at ungdomsboliger kun må være beboet af unge under uddannelse og dermed reelt fungere som ungdomsboliger.

Med den nugældende planlovgivning er det ikke muligt at stille krav om, at nye boliger skal bebos af en bestemt personkreds, hvorfor kommunerne på nuværende tidspunkt ikke må stille sådanne krav.

Grønne parkeringspladser
For at støtte den grønne omstilling vil det fremover være muligt for kommunerne at reservere parkeringspladser til bæredygtige transportformer som el- og delebiler, og i tilknytning hertil etablere ladestandere. Formålet er hermed at gøre det mere attraktivt at køre i ”grønne” biler.

Klimahensyn i planlovens formålsbestemmelse
Et væsentligt hovedtema i aftalen er, at planlovens formålsbestemmelse foreslås ændret, således at klimahensyn kommer til at indgå i de hensyn, der kan og skal varetages ved administration af planloven. Ændringen af formålsbestemmelsen medfører, at klima efter lovændringen vil være et ”lovligt hensyn” at inddrage i kommunernes planlægning for klimatilpasning.

Levende bymidter
I planloven bliver der ligeledes indført krav om, at kommunerne i kommuneplanen skal foretage en strategisk planlægning for levende bymidter, herunder med angivelse af målsætninger for levende bymidter og placering af offentlige bylivsskabende funktioner i bymidten som bibliotek, rådhus, uddannelsesinstitutioner m.v. 

Kommunerne får desuden mulighed for at stille krav til kvaliteten af bynatur og mulighed for at sikre, at krav om beplantning realiseres.

Mobildækning
Den nye aftale medfører, at der i planloven bliver fastsat en generel regel om, at kommunen kan give landzonetilladelse til mobilmaster, således dækningen bliver bedre uden for byerne. Formålet er desuden at lempe den praksis om, at mobilmaster så vidt muligt skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Dette tiltag vil styrke bosætnings- og erhvervsmulighederne uden for byerne, eftersom mobilselskaberne nu vil have større mulighed for opsætning af mobilmaster.

Vedvarende energianlæg
Der er enighed om, at der skal udarbejdes en bekendtgørelse og en vejledning for opstilling af store solcelleanlæg i det åbne land, samt nedsat et udvalg, der skal samle erfaringer og afdække muligheder for arealanvendelse til vedvarende energianlæg. Formålet er at gøre det lettere at finde plads til vindmøller, solceller og andre vedvarende energianlæg.  

Lovforslaget til ændringer af planloven forventes at blive fremsat i næste folketingsår, med start i oktober 2022.

Mazanti-Andersen følger udviklingen tæt, og vil igen komme med en opdatering, når lovforslaget fremsættes.

Ved spørgsmål om den nye aftale eller andre spørgsmål vedrørende planlovgivningen, kontakt: