090720-Mazanti-Odense-faciliteter-077.jpg
11/11/2020

Lovforslag skal ændre reglerne om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde

Den 7. oktober 2020 fremsatte skatteministeren et lovforslag om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Lovforslaget skal gøre det muligt, under visse betingelser, at udskyde beskatningstidspunktet ved sådanne overdragelser så der ikke betales skat på overdragelsestidspunktet.

Lovforslaget, som bygger på en politisk aftale fra 2018 mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre, har været længe undervejs og er en genfremsættelse af det tidligere lovforslag, der blev udskudt til senere behandling. Vi har tidligere behandlet dette lovforslag her. 

Udskydning af beskatningen efter ny model

Lovforslaget og beskatningsmodellen skal styrke virksomhedsejeres muligheder for at gennemføre et smidigt generationsskifte, så overdragelse af deres virksomhed til fonde kan være et attraktivt alternativ til andre modeller for generationsskifte af virksomheder.

Lovforslaget indstiller i den forbindelse til, at der under visse betingelser kan overdrages aktier i et selskab, der driver erhvervsvirksomhed, til en erhvervsdrivende fond, uden at der på overdragelsestidspunktet skal betales skatter eller afgifter.

På overdragelsestidspunktet opgøres i stedet en avanceskat (”stifterskat”), der udskydes til senere betaling. Den foreslåede beskatningsmodels udskudte skattebetaling skal reducere likviditetsbelastningen ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Stifterskatten skal ifølge lovforslaget beregnes med den gældende skattesats for fonde (22 %) på grundlag af den avance, der ville være tilgået overdrageren ved et salg af aktierne i selskabet til handelsværdi på overdragelsestidspunktet. Hvis overdragerens skattemæssige anskaffelsessum er negativ, beskattes overdrageren dog for denne del.

Stifterskatten saldoføres og skal med tillæg af forrentning udgøre et forudberegneligt loft over de skattemæssige konsekvenser, som overdragelsen til fonden udløser. Saldoen for stifterskatten nedbringes derefter i takt med fondens betaling af stifterskat, herunder ved fondens eventuelle senere modtagelse af udbytte eller aktieavance fra aktierne. Der er mulighed for at nedbringe saldoen for stifterskatten gennem frivillige indbetalinger samt ved at foretage uddelinger eller hensættelser til almenvelgørende eller almennyttige formål under visse betingelser.

For at undgå udnyttelse af reglerne om stifterskat foreslås det, at det kan udløse krav om betaling af stifterskat, hvis der foretages udlodninger og dispositioner, som forringer de overdragne aktiers kursværdi.

Det fremgår desuden af lovforslaget, at et eventuelt uforfaldent beløb på saldoen for stifterskat vil bortfalde, hvis fonden har afstået alle aktierne, uanset at saldoen ikke er nedbragt til nul.

Betingelser for anvendelse af beskatningsmodellen

For at undgå udnyttelse af de foreslåede regler kræver det, at en række betingelser opfyldes. Betingelserne inkluderer blandt andet at:

  • den erhvervsdrivende fonds formål er at eje og drive den virksomhed, som direkte eller indirekte ejes af det selskab, hvis aktier overdrages,
  • der er tale om aktier i et selskab, hvis virksomhed på overdragelsestidspunktet og i en periode på 5 år efter overdragelsen ikke i overvejende grad består af passiv kapitalanbringelse,
  • fonden efter overdragelsen ejer mindst 25 % af aktiekapitalen og mere end 50 % af stemmerettighederne i selskabet,
  • mindst 50 % af værdien af de aktiver (bortset fra aktier), som fonden indirekte bliver ejer eller medejer af som følge af overdragelsen, ejes af selskaber, som fonden direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse over,
  • udbytte af aktierne i selskabet tilfalder fonden med mindst samme andel som fondens andel af kapitalen,
  • aktierne overdrages uden modydelse,
  • aktiernes værdi med fradrag af stifterskatten tilfalder fondens grundkapital,
  • medlemmer af en bestemt familie eller visse familier ikke må være tillagt fortrinsret til uddelinger fra fonden,
  • medlemmer af en bestemt familie eller visse familier ikke – bortset fra bestyrelsesposter – må være tillagt fortrinsret til at indtage en bestemt stilling, eller til på anden måde at modtage økonomiske ydelser fra fonden eller fra en virksomhed, som fonden har en bestemmende indflydelse over.

Ønsker parterne at anvende den foreslåede beskatningsmodel, skal dette meddeles skatteforvaltningen inden for fristen for rettidig indgivelse af overdragerens indkomstoplysninger for det indkomstår, hvori overdragelsen er sket. Denne meddelelse skal blandt andet være vedlagt en saldo for stifterskat.

Der gælder herudover særlige krav ved overdragelse til udenlandske fonde.

Holdingmodellen og tilpasninger heraf

Udover introduktionen af en ny beskatningsmodel indeholder lovforslaget også en tilpasning af den eksisterende ”holdingmodel”. Holdingmodellen gør det efter omstændighederne muligt at gennemføre en vederlagsfri overdragelse af aktier i et selskab, der driver aktiv erhvervsvirksomhed, til en almennyttig eller almenvelgørende fond uden beskatning, såfremt driftsselskabet ejes via et holdingselskab.

Denne model forhindrer på nuværende tidspunkt ikke effektivt, at der sker overdragelse til udenlandske fonde, som ikke anvender de overdragne aktiver til almenvelgørende eller almennyttige formål. Lovforslaget foreslår derfor, at sådanne overdragelser fremover beskattes som (maskeret) udbytte til aktionæren, når de må anses for at være sket i aktionærens ideelle interesse, medmindre der på forhånd er opnået en tilladelse fra Skatterådet til, at overdragelsen kan ske skattefrit.

Ikrafttræden

Det fremgår af lovforslaget, at loven skal træde i kraft den 1. januar 2021.

Lovforslaget kan i sin helhed læses her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister inden for fonds- og selskabsret. Henvendelse kan ske til:

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke, erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.