AnneR├©pke2.jpg
05/02/2020

Advokat Anne Almose Røpke (H) er af Dronningen blevet beskikket som advokatsuppleant til Procesbevillingsnævnet for appeltilladelser

Advokat Anne Almose Røpke (H) er af Dronningen blevet beskikket som advokatsuppleant til Procesbevillingsnævnet for appeltilladelser gældende fra 1. januar 2020 og to år frem.

Procesbevillingsnævnets afdeling for appeltilladelser har til opgave at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager.

Hovedformålet med Procesbevillingsnævnets virksomhed har fra oprettelsen i 1996 været at tage stilling til ansøgninger om at indbringe en landsretsafgørelse for Højesteret (tredjeinstansbevilling), og dermed at medvirke til, at Højesteret kan udfylde sin rolle som rigets øverste domstol og træffe afgørelser i sager, som rejser spørgsmål af generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller i øvrigt er af væsentlig samfundsmæssig rækkevidde. Det formål har også givet sig udslag i sammensætningen af nævnets afdeling for appeltilladelser, som består af 5 medlemmer, nemlig en højesteretsdommer (formand), en landsdommer, en byretsdommer, en advokat og en universitetslærer (professor) samt 2 suppleanter for hver. 

Nævnets rolle som fødekæde til Højesteret er i de forløbne år blevet betydeligt udbygget som følge af en række ændringer i retsplejeloven. I dag er nævnet den eneste fødekæde til Højesteret i straffesager og en meget væsentlig fødekæde i civile sager. Nævnet har således hovedansvaret for at sikre, at Højesteret får de rigtige sager til behandling.

Anne Almose Røpke deltager i samme omfang og på samme niveau som de to øvrige advokatmedlemmer af Procesbevillingsnævnet. Hun har omfattende proceserfaring og er tillige mediator og under uddannelse som voldgiftsdommer.

Læs mere her.