0785.jpg

Nyt direktiv om grænseoverskridende transaktioner

Et nyt EU-direktiv skal forbedre kapitalselskabers muligheder for at indgå i grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger, der i direktivet samlet betegnes grænseoverskridende transaktioner.

Det nye direktiv har blandt andet til formål at give kapitalselskaber med hjemsted i et EU-land mulighed for at omdanne sig til en selskabsform, der eksisterer i det medlandsland, hvortil selskabet flytter hjemsted. Direktivet indeholder også nye initiativer, som har til formål at gøre det lettere for selskaber at foretage grænseoverskridende fusioner.

Det nye direktiv skal være implementeret senest den 31. januar 2023.

Grænseoverskridende omdannelser

Direktivet indeholder nye tiltag til at skabe en mere ensarteret regulering i EU af reglerne om grænseoverskridende omdannelser.

Ved grænseoverskridende omdannelser forstås i direktivet en transaktion, hvorved et selskab uden at blive afviklet, opløst eller likvideret omdanner sin selskabsform til en selskabsform i et andet EU-land, hvortil selskabet (som minimum) flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted. Eksempelvis vil der være tale om en grænseoverskridende omdannelse, hvis et dansk aktieselskab ønsker at omdanne sig til et fransk aktieselskab (SA) og samtidigt flytter sit hjemsted til Frankrig.

Direktivet, der er foranlediget af EU-Domstolens praksis på området, fastsætter proceduren for grænseoverskridende selskabsomdannelser og forpligter medlemslandene til at respektere gyldigheden af selskabsomdannelser, der er indgået i overensstemmelse med kravene i direktivet.

Direktivet indebærer blandt andet, at medlemslandene ikke kan kræve opløsning af et selskab som betingelse for afmelding af selskabet i oprindelseslandet. Sådanne krav til afregistrering med opløsning af selskabet til følge har hidtil været anvendt af flere EU-lande, hvilket gør grænseoverskridende omdannelser umulige.

Grænseoverskridende spaltninger

Direktivets regulering af grænseoverskridende spaltninger indebærer alene en harmonisering af reglerne for spaltninger, der resulterer i oprettelse af nye selskaber. Spaltninger, hvor det indskydende selskab overdrager aktiver og passiver til ét eller flere eksisterende selskaber, er således ikke omfattet af direktivet.

Grænseoverskridende fusioner

De allerede eksisterende regler om grænseoverskridende fusioner tilpasses samtidig til de nye regler om grænseoverskridende omdannelser og spaltninger. Selskaber, der indgår i grænseoverskridende fusioner, skal ifølge direktivet følge en procedure, der har til formål i videre omfang at beskytte selskabsdeltagere, kreditorer og medarbejdere. Se nærmere herom nedenfor.

Forudsætninger for reglernes anvendelse

Ud over at selskabet reelt skal flytte sit hjemsted, kan medlemslandet blandt andet vælge, at anvendelsen af de nye regler forudsætter, at selskabet ikke er under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling. De nye regler forventes således ikke at komme til at finde anvendelse i forbindelse med selskaber under afvikling som følge af insolvens.

Direktivet pålægger selskaber, der foretager en grænseoverskridende omdannelse en række yderligere forpligtelser i forbindelse med omdannelsen. Direktivet kræver blandt andet, at selskabet inden omdannelsen udarbejder og offentliggør en omdannelsesplan og foretager høring af selskabets medarbejdere.

Endelig indfører direktivet ordninger til beskyttelse af selskabsdeltageres, kreditorers og medarbejderes interesser i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner. Direktivet giver f.eks. selskabsdeltagere, der har stemt imod godkendelsen af planer for omdannelser, fusioner eller spaltninger, ret til under visse betingelser at afhænde deres kapitalandele.

Større fleksibilitet over for ændrede forretningsforhold

De nye regler vil indebære, at selskaber i EU får større frihed til at flytte hjemsted ved at omdanne sig til en relevant selskabsform i det medlemsland, hvori det giver bedst mening for selskabet at have sit hjemsted. Reglerne vil derved gøre det lettere for virksomheder at tilpasse deres organisation til ændrede forretningsforhold. Samtidig sikrer direktivets ordninger om blandt andet kreditorbeskyttelse, at selskabets frie bevægelighed ikke misbruges på bekostning af andre interessenter.

Skat

Direktivet ændrer ikke de nationale skatteregler med hensyn til grænseoverskridende flytning af hjemsted.

Vi anbefaler dog, at selskaber, der påtænker at foretage grænseoverskridende transaktioner, nøje overvejer de eventuelle skattemæssige konsekvenser, herunder eksempelvis exitbeskatning ved fraflytning fra Danmark.

Direktivet, der ændrer det eksisterende direktiv om visse aspekter af selskabsretten, kan læses i sin helhed her.

For yderligere oplysninger:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Jens Ahrendt, advokat, associeret partner
Telefon +45 3319 3756
Mobil +45 4036 0536
e-mail: ja@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokat
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.