AND_1762.jpg

Nye Anbefalinger for god Selskabsledelse er sendt i høring

Komitéen for god Selskabsledelse har den 1. juli 2020 sendt et udkast til nye Anbefalinger for god Selskabsledelse i høring. Udkastet indeholder både en række ændringer af de nuværende anbefalinger samt tilføjelse af helt nye. Disse omhandler særligt selskabernes ansvar og bidrag til samfundet i en bredere kontekst samt selskabers transparens hvad angår bl.a. skattepolitik. Høringsfristen er den 30. august 2020, og i artiklen her sætter vi fokus på de væsentligste ændringer.

Anbefalingerne for god Selskabsledelse indeholder retningslinjer for ”best practice” for ledelse af selskaber med aktier optaget til handel på et reguleret marked i Danmark.

Anbefalingerne supplerer den selskabsretlige lovgivning, men adskiller sig herfra, idet det ikke er et krav, at det enkelte selskab følger hver enkelt anbefaling. Selskabet skal i stedet iagttage det såkaldte følg eller forklar-princip der betyder, at selskabet enten følger de enkelte anbefalinger eller forklarer, hvorfor selskabet har valgt ikke at følge en given anbefaling, og hvordan selskabet i stedet har valgt at indrette sig.

Udkastet til de nye anbefalinger afspejler den danske implementering af 2. aktionærrettighedsdirektiv og udelader i den forbindelse anbefalinger, der i dag følger af lovgivning eller gængs selskabspraksis.

Som noget nyt er den almindelige indledning til de enkelte afsnits anbefalinger erstattet med en angivelse af de overordnede principper for afsnittets anbefalinger. Principperne angiver de hensyn, der ligger bag anbefalingerne og viser, hvorfor det overordnede emne er genstand for anbefalinger. Principperne fungerer på den måde som et supplement til kommentarerne til de enkelte anbefalinger

Væsentligste ændringer i de enkelte afsnit

Samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Anbefalingerne i første afsnit indeholder flere ændringer. Blandt andet udvides den omfattede personkreds i anbefaling 1.1.1., idet ”aktionærerne” erstattes af ”investorer og øvrige interessenter”. Med ændringen anbefales det således, at bestyrelsen via dialog inddrager selskabets investorer og interessenter i selskabets forhold, og at disse selskabsinteressenters holdninger tilsvarende inddrages i bestyrelsens arbejde.

Komitéen foreslår endvidere, at det tilføjes, at politikker for forholdet til investorer og øvrige interessenter gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside.

Generalforsamling

Som noget nyt anbefaler Komitéen i anbefaling 1.2.1., at bestyrelsen tilrettelægger generalforsamlingen således, at aktionærer, der ikke kan være fysisk til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen, på anden måde har mulighed for at følge og deltage i generalforsamlingen.

Samfundsansvar

Et øget fokus på samfundsansvar, bæredygtighed og ESG betyder nu nye anbefalinger herom fra Komitéen. Den eksisterende anbefaling 2.2.1. flyttes til en ny anbefaling 1.4.1. og anbefalingen udvides samtidig til at omfatte selskabets politik for samfundsansvar. Udvidelsen indebærer, at selskabet også bør forholde sig til selskabets sociale ansvar og bæredygtighed, og at politikken bør gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Skattepolitik

Endelig anbefaler Komitéen i en ny anbefaling 1.4.2., at bestyrelsen godkender en skattepolitik, der gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. I denne skattepolitik kan selskabet vælge at give yderligere indsigt i selskabets skattemæssige forhold end påkrævet efter lovgivningen. Eksempelvis om selskabets holdning til skatteincitamenter, brug af skatteplanlægning, aktiviteter i skattelylande mv. Formålet med anbefalingen er at fremme transparensen omkring selskabers skattemæssige forhold.

Bestyrelsens opgaver og ansvar

I en ny anbefaling 2.1.1. anbefales det, at bestyrelsen forholder sig til selskabets overordnede formål/purpose, samt at selskabets kultur og værdier aktivt understøtter det overordnede formål, og at selskabet forklarer herom i ledelsesberetningen.

Det præciseres i kommentaren til anbefalingen, at selskabets overordnede formål ikke er det samme som selskabets vedtægtsmæssige formål, og at selskabets overordnede formål ofte involverer andre aspekter og relationer til øvrige interessenter end blot fokus på værdiskabelse for selskabet og dets investorer. Dette synliggør anbefalingernes fokus på selskabernes rolle i og bidrag til samfundet i en bredere kontekst.

I en ny anbefaling 2.2.2. anbefales det, at bestyrelsesformanden i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer sikrer, at de enkelte medlemmer løbende opdaterer og supplerer deres viden om relevante forhold for selskabet, og at medlemmernes særlige viden og kompetencer bruges bedst muligt.

Bestyrelsens sammensætning, organisering og evaluering

Komitéen ændrer i udkastet afsnittets overskrift, således at det præciseres, at anbefalingerne også angår bestyrelsens evaluering.

Derudover foreslår Komitéen anbefaling 3.1.1. ændret, så det sidste punkt om de enkelte bestyrelsesmedlemmers særlige kompetencer udgår af oplysningerne i ledelsesberetningen, da bestyrelsens kompetencer er indeholdt i det første punkt. Derudover foreslås det tilføjet i anbefalingen, at der i ledelsesberetningen – udover bestyrelsens sammensætning – også bør oplyses om diversitet i bestyrelsen.

Som noget nyt foreslås det, at der i anbefaling 3.1.3. tilføjes, at der i vurderingen af bestyrelseskandidater – udover behovet for fornyelse og diversitet – også indgår behovet for kontinuitet.

Anbefaling 3.1.5. foreslås flyttet til en ny anbefaling 3.2.2. og skærpet, så det nu anbefales, at fratrædende direktionsmedlemmer ikke må indtræde direkte i bestyrelsen. I de eksisterende anbefalinger gælder dette alene for den fratrædende administrerende direktør og alene for dennes indtræden som formand eller næstformand i bestyrelsen.

Anbefaling 3.4.1. foreslås ændret, så beskrivelsen af ledelsesudvalgene fremgår af ledelsesberetningen, og oplysning om, hvem der er medlemmer med særlige kvalifikationer, udgår. Derudover foreslås det, at ledelsesudvalg alene består af bestyrelsesmedlemmer.

Derudover foreslås det, at den eksisterende anbefaling 3.4.6. flyttes til anbefaling 3.4.4., hvor der indsættes nye punkter om, at nomineringsudvalget bør sikre, at der er en successionsplan for direktionen, og at direktionens politik for ansættelse af ledende medarbejdere overvåges. Derudover foreslås det indsat i et eksisterende punkt, at nomineringsudvalget i samarbejde med formanden forestår den årlige bestyrelsesevaluering.

Ifølge forslaget til anbefaling 3.5.1 anbefales det, at bestyrelsesevalueringen fremover har fokus på anbefalingerne om bestyrelsens arbejde, effektivitet, sammensætning og organisering, jf. anbefaling 3.1.-3.4., og som minimum altid omfatter de oplistede punkter i anbefalingen. Derudover foreslås det, at evalueringen skal omfatte samarbejdet i bestyrelsen samt en evaluering af bestyrelsesmedlemmernes forberedelse og deltagelse i møderne.

Anbefaling 3.5.1., sidste afsnit, foreslås flyttet til en særskilt anbefaling 3.5.2., hvorefter selskabet skal omtale processen for bestyrelsesevalueringen samt evalueringens konklusioner i ledelsesberetningen og på selskabets hjemmeside samt på selskabets generalforsamling. Det foreslås tilføjet, at resultatet af bestyrelsesevalueringen tillige skal drøftes af den samlede bestyrelse.

Den eksisterende anbefaling 3.5.2. forslås flyttet og indarbejdet i anbefaling 3.5.3. med den tilføjelse, at bestyrelsen løbende bør vurdere behovet for ændringer i direktionens diversitet, successionsplaner og risici.

Ledelsens vederlag

Den danske implementering af 2. aktionærrettighedsdirektiv har overflødiggjort flere af de eksisterende anbefalinger om vederlagsforhold, herunder anbefalingerne om udarbejdelse af vederlagspolitik og vederlagsrapport.

I en ny anbefaling 4.1.1. anbefales det, at ledelsens vederlag og øvrige ansættelsesvilkår både er konkurrencedygtige og forenelige med selskabets langsigtede aktionærinteresser. Bestyrelsen anbefales at foretage den rette afvejning mellem at undgå for høje vederlagspakker og samtidig tiltrække de rette kompetencer.

Derudover anbefales det i en ny anbefaling 4.1.3., at den variable del af vederlaget har et loft på tildelingstidspunktet, og at der sikres gennemsigtighed om den potentielle værdi på udnyttelsestidspunktet – både i pessimistiske, realistiske og optimistiske scenarier.

Den eksisterende anbefaling 4.1.4. foreslås flyttet til anbefaling 4.1.2. og ændret, så anbefalingen nu ikke længere er begrænset til langsigtede incitamentsprogrammer, men aktiebaserede incitamentsprogrammer i almindelighed. Selvom det anbefales, at aktiebaserede incitamentsprogrammer er langsigtede, er ændringen således udtryk for en udvidelse af anbefalingen.

Endelig foreslås der indsat en ny anbefaling 4.1.6. Denne anbefaling viderefører den del af den eksisterende anbefaling 4.1.2., der omhandler tilbagebetaling af variabelt vederlag. Anbefalingen er udvidet, så muligheden for at kræve tilbagebetaling også gælder i tilfælde af eventuelle bristede forudsætninger for udbetaling eller ond tro hos modtageren, som har bevirket en for høj udbetaling af variabelt vederlag.

Risikostyring

Udover at ændre overskriften fra ”Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision” til ”Risikostyring”, foreslås en udvidelse af den eksisterende anbefaling om etablering af en whistleblower ordning, så bestyrelsen anbefales at have en procedure for håndtering af whistleblower sager. Anbefalingen nummereres i udkastet som anbefaling 5.1.2.

Ikrafttræden

De reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse er sendt i høring med høringsfrist den 30. august 2020. De forventes offentliggjort i slutningen af 2020 og vil træde i kraft for de regnskabsår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Der skal således rapporteres første gang på de nye anbefalinger i 2022 i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Udkastet til de nye Anbefalinger for god Selskabsledelse kan læses her.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte os:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Jens Ahrendt, advokat, partner
Telefon +45 3319 3756
Mobil +45 4036 0536
e-mail: ja@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.