floor_streg.jpg

Markante ændringer i lejeloven: Forbud mod betaling for fraflytning af lejemål

Som mange nok er bekendt med, indgik Regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet den 30. januar 2020 en politisk aftale, der skal bremse opkøb af billige lejeboliger med henblik på såkaldt spekulation i moderniseringer og deraf efterfølgende huslejestigninger. Aftalen vedrører ændringer til boligreguleringsloven samt en styrkelse af lejerenes retsstilling og kan læses her.

Aftalen har været bredt kritiseret i ejendomsbranchen, som rammende langt bredere end egentlig tilsigtet med store konsekvenser for værdiansættelsen af en lang række ejendomme, som end ikke ejes af såkaldte spekulanter.

Forbud mod udlejers betaling til lejer for at fraflytte

Som en del af aftalen har Folketinget den 9. juni 2020 ved lov nr. 2020-06-09 nr. 817 i lejeloven indført et forbud mod, at udlejer betaler lejer for at fraflytte et lejemål. Forbuddet gælder både eksisterende og nye lejeforhold.

Efter de hidtige regler har der ikke været noget til hinder for, at en udlejer kunne betale en lejer for at fraflytte. En aftale om kompensation til lejeren for at opsige og fraflytte lejemålet har således ikke været i strid med de hidtige regler.

Men medindførelse af den nye bestemmelse i lejelovens § 6a, indføres der altså nu et forbud mod, at udlejer foretager en sådan betaling til lejer.

Bestemmelsen, som trådte i kraft 1. juli 2020, kan læses her.

Ifølge forarbejderne til loven har den nye bestemmelse til formål at forhindre de utryghedsskabende situationer, hvor lejeren uopfordret tilbydes betaling for at bringe lejeforholdet til ophør, og som er egnede til at give lejeren opfattelsen af at være uønsket i eget hjem.

Bestemmelsen vil regulere de situationer, hvor lejeren, uden en forudgående tvist om lejemålets beståen, uopfordret tilbydes betaling eller lignende for at bringe lejeforholdet til ophør.  Bestemmelsen omfatter derimod ikke de situationer, hvor der allerede er tvist om lejemålets beståen og udlejer, som en del af et forlig herom, tilbyder og betaler lejeren et aftalt beløb. Er der imidlertid en forudgående tvist, som ikke omhandler lejeforholdets beståen, vil et tilbud om betaling eller lignende med det formål at bringe lejeforholdet til ophør være i strid med den nye bestemmelse.

Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at lejer fremsætter et forslag om udlejers betaling for, at lejer fraflytter.

Bestemmelsen vedrører ”betaling eller anden form for ydelse”, og med dette menes enhver form for ydelse, som er egnet til at få lejeren til at indgå aftale om at bringe lejeforholdet til ophør.

Tager lejer imod tilbuddet og fraflytter lejemålet mod betaling, kan lejer efter fraflytning kræve sig genindsat i lejemålet på de vilkår, som gjaldt før fraflytningen medmindre retten hertil er forældet, mistet ved passivitet eller ekstingveret. Udlejer kan i den forbindelse ikke kræve det betalte refunderet.

Overtræder udlejer (herunder selskaber) forbuddet, kan udlejer straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Betydning i praksis

Det har været Regeringens og støttepartiernes mening at styrke lejernes rettigheder i væsentligt omfang – specielt i forhold til de såkaldte spekulanter. Den nye bestemmelse i lejelovens § 6a er imidlertid ikke kun relevant i de tilfælde, hvor udlejer ønsker at foretage den type gennemgribende moderniseringer i forbindelse med de såkaldte kortsigtede investeringer, som Regeringen og støttepartierne har ønsket at gøre op med, men rammer derimod alle lejeforhold, hvor udlejer af den ene eller den anden grund ønsker et lejemål fraflyttet. Der er i hele lovkomplekset tale om en væsentlig styrkelse af lejernes rettigheder, og udlejere skal derfor generelt være særligt opmærksomme på de nye bestemmelser.

Har du behov for juridisk bistand om lejeforhold, er du altid velkommen til at kontakte os:

Lars Hammer Wentoft, advokat (H), partner
E-mail: lha@mazanti.dk
Tlf.: +45 2916 0822

Jonathan Bak Dragsted, advokatfuldmægtig
E-mail: jdb@mazanti.dk
Tlf.: +45 3319 3743

 


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.