sunflare.jpg

Lovforslag vinker farvel til iværksætterselskaber og nedsætter minimumskapitalen for anpartsselskaber

Skrevet af partner Niels Walther-Rasmussen og advokatfuldmægtig Mette-Marie Uggerhøj

Regeringen har den 28. februar 2019 fremsat et lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og om nedsættelse af minimumskapitalen for anpartsselskaber (ApS) fra kr. 50.000 til kr. 40.000. 

Lovforslaget vil medføre en række ændringer i både selskabsloven og årsregnskabsloven om iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

Loven forventes at træde i kraft allerede dagen efter bekendtgørelse af den nye lov i Lovtidende. Det præcise ikrafttrædelsestidspunkt er således ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men Folketingets tredjebehandling af forslaget er planlagt til den 4. april 2019. Lovforslaget må således forventes at træde i kraft allerede primo april 2019.

Lovforslagets væsentligste indhold er:

Afskaffelse af iværksætterselskaber 

Iværksætterselskaber har - siden de blev indført i 2014 - været en hyppigt benyttet selskabsform for særligt iværksættere, da selskabsloven - indtil nu - alene har stillet krav om, at et iværksætterselskab skulle have en selskabskapital på minimum kr. 1. Erhvervsstyrelsen vurderer, at der på nuværende tidspunkt er ca. 45.000 iværksætterselskaber i Danmark.

Lovforslaget er baseret på en analyse foretaget af Erhvervsstyrelsen, der blandt andet konkluderer, at indførelsen af iværksætterselskaber som selskabsform dels ikke i tilstrækkelig grad har formået at skabe bedre rammevilkår for iværksætteri i Danmark, dels har haft en række utilsigtede negative konsekvenser. Erhvervsstyrelsen estimerer således blandt andet, at ca. 60 % af alle selskaber, der bliver sendt til tvangsopløsning, er iværksætterselskaber.

Regeringen foreslår derfor i lovforslaget, at det ikke længere skal være muligt at stifte et iværksætterselskab, hverken gennem stiftelse, spaltning eller fusion m.v.  

Overgangsperiode for allerede stiftede iværksætterselskaber

Eksisterende iværksætterselskaber, der ikke er under konkurs eller tvangsopløsning, vil ifølge lovforslaget få en periode på 2 år fra forslagets ikrafttræden til at omdanne og registrere sig til et anpartsselskab.

Omdannelse og registrering af et iværksætterselskab vil som udgangspunkt skulle ske i henhold de gældende regler herom. Dette vil blandt andet, men ikke udelukkende, medføre, at iværksætterselskaber vil være forpligtet til at indbetale minimumskapitalen for et anpartsselskab, ligesom der stilles krav om revisorerklæring og afholdelse af generalforsamling m.v. Omregistrering af et iværksætterselskab til et anpartsselskab i Erhvervsstyrelsens it-system vil dog ifølge lovforslaget være gebyrfri.

Såfremt et iværksætterselskab ikke er omdannet og registreret til et anpartsselskab inden udløbet af 2-års fristen, kan Erhvervsstyrelsen ifølge forslaget fastsætte en yderligere frist for iværksætterselskabets omdannelse og registrering. Manglende overholdelse af fristerne for omdannelse og registrering kan ifølge forslaget resultere i tvangsopløsning af iværksætterselskabet.

Nedsættelse af minimumsselskabskapitalen for anpartsselskaber 

Med lovforslaget foreslår regeringen desuden, at minimumskapitalen for anpartsselskaber nedsættes fra kr. 50.000 til kr. 40.000.

Lovforslaget har således også til formål at gøre anpartsselskaber til et endnu bedre alternativ for iværksættere, der i henhold til forslaget fremover ikke ville kunne oprette et iværksætterselskab. I lovforslaget begrundes den foreslåede nedsættelse af minimumskapitalen dog også med, at flere nabolande, herunder Norge og Sverige, har lavere kapitalkrav. Med den foreslåede nedsættelse af det danske minimumskrav til selskabskapitalen for anpartsselskaber bringes Danmark således tættere på niveauet i de øvrige nordiske lande.     

Lovforslaget kan læses i sin helhed her.

 

For yderligere oplysninger

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
E-mail: nwr@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokatfuldmægtig
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
E-mail: mmu@mazanti.dk

 

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.