ryg.jpg

Fondsbestyrelsers forpligtelser ved uddeling til ligestillede formål - Højesteret afsiger principiel dom

Skrevet af partner Niels Walther-Rasmussen og advokatfuldmægtig Mette-Marie Uggerhøj

Den 30. april 2019 afsagde Højesteret dom i en ankesag mellem Civilstyrelsen og den ikke-erhvervsdrivende fond, Det Nissenske Familiefond. Spørgsmålet i sagen var, om fondslovens § 29 opstiller et krav om ligelig uddeling til flere uddelingsformål, når der i en fonds vedtægt ikke er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle.

Efter sin ordlyd pålægger fondslovens § 29 alene en fondsbestyrelse at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i fondens vedtægt. Fondslovens § 29 tager således ikke direkte stilling til spørgsmålet om, hvilke forpligtelser, der præcist påhviler en fondsbestyrelse ved ikke-ligelige uddeling til ikke prioriterede formål.

Uanset dette traf Civilstyrelsen i 2015 afgørelse over Det Nissenske Familiefond om, at fondens to aktuelle uddelingsformål – udbetaling af årlige ydelser til efterkommere efter fondens stifter og støtte til almennyttige formål – skulle anses for indbyrdes ligestillede, og at der over tid skulle ske ligelig uddeling til de to formål. Civilstyrelsens afgørelse var i overensstemmelse med styrelsens mangeårige praksis på området.

Det var derimod fondens opfattelse, at Civilstyrelsen ikke havde hjemmel i fondslovens § 29 til at kræve, at der over tid skulle ske ligelig uddeling til fondens to formål.

Højesterets afgørelse

Højesteret fandt, at der ikke er hjemmel i fondslovens § 29 til at pålægge en fond, hvis vedtægt ikke fastsætter en prioritering, over tid at foretage uddeling med lige store beløb til fondens forskellige formål.

Højesteret udtalte generelt, at der ikke – medmindre vedtægten bestemmer andet – må ske en ensidig begunstigelse af et eller flere af en fonds formål frem for andre. Ifølge Højesteret ligger der heri, at der som udgangspunkt skal være en vis rimelig balance i uddelingerne til en ikke-erhvervsdrivende fonds forskellige uddelingsformål over en årrække.

En fondsbestyrelse skal ifølge dommen således sagligt og loyalt tilgodese de formål, der er opregnet i vedtægten, og en eventuel uddeling af forskellige beløb til disse formål set over en årrække – uden at der er fastsat en prioritering eller en fordelingsnøgle i vedtægten – skal være rimelig og sagligt begrundet. Herved tilsidesætter Højesteret den mangeårige praksis fra Civilstyrelsen om ikke-erhvervsdrivende fondes pligt til at foretage ligelig uddeling til fondens formål.

Konkret fandt Højesteret, at det ikke på baggrund af ordlyden i vedtægten i Det Nissenske Familiefond eller sammenhængen i de enkelte bestemmelser kunne udledes, at slægtsformålet var fortrinsberettiget frem for det almennyttige formål. Hertil bemærkede Højesteret, at det er et grundlæggende fondsretligt princip, at stifter uigenkaldeligt har udskilt fondens midler fra sin egen formue, hvorfor en stifters ønsker med fonden må komme til udtryk i forbindelse med affattelsen af vedtægten eller dokumenter, der knytter sig hertil. Ifølge Højesteret kunne det derimod ikke tillægges betydning, at den pågældende fonds uddelinger i alt væsentligt var gået til slægtsformålet i den periode, hvor fondsstifteren var formand for fondens bestyrelse.

Højesteret annullerede på denne baggrund Civilstyrelsens afgørelse fra 2015 om, at der over tid skulle ske ligelig uddeling af Det Nissenske Familiefond til de to, efter Højesterets opfattelse, ligestillede formål.

Det er dog vigtigt at bemærke, at afgørelsen angik en fond med to ligestillede, og ikke prioriterede formål.  I tilfælde, hvor det klart fremgår af en vedtægt, hvordan uddelinger til en ikke-erhvervsdrivendes fonds forskellige formål bør prioriteres, skal fondsbestyrelsen (naturligvis) respektere dette.

Erhvervsdrivende fondes forpligtelser ved uddeling til ligestillede formål

Som også nævnt angik sagen en ikke-erhvervsdrivende fond, der er underlagt fondsloven. ikke-erhvervsdrivende fonde adskiller sig fra erhvervsdrivende fonde, der udøver erhvervsaktivitet, og som i stedet er underlagt lov om erhvervsdrivende fonde. 

Fælles for både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde er dog, at der ved begge typer fonde forstås juridiske personer, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue, og som skal anvendes til varetagelse af et eller flere bestemte formål i vedtægten. Disse formål skal kunne efterleves i en længere årrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue.

Uanset, at Højesterets dom konkret angik en ikke-erhvervsdrivende fond, gør problemstillingen om uddeling til en fonds formål sig også gældende for erhvervsdrivende fonde.

Ifølge lov om erhvervsdrivende fonde § 77 påhviler det fondsbestyrelsen i en erhvervsdrivende fond at foretage uddeling til de formål, der er fastsat i vedtægten. Bestemmelsen svarer således næsten ordret til formuleringen af fondslovens § 29, der efter sin ordlyd alene pålægger en fondsbestyrelse at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i en ikke-erhvervsdrivende fonds vedtægt.

Af forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde § 77 fremgår det således også, at hvis flere uddelingsformål fremgår af vedtægten, må der ikke over en årrække ske en ensidig begunstigelse af det ene formål frem for de øvrige. Denne formulering svarer ligeledes i vidt omfang til, hvad der fremgår af forarbejderne til fondslovens § 29. 

Det fremgår desuden specifikt af forarbejderne til lov om erhvervsdrivende fonde, at der skal være en vis rimelig balance i uddelingerne over en årrække, hvilket Højesterets også bemærker i den konkrete sag om fondslovens § 29.

Det kan derfor ikke udelukkes, at Højesterets fortolkning også kan få betydning for fastlæggelsen af erhvervsdrivende fondes forpligtelser ved uddeling til ikke prioriterede formål i henhold til lov om erhvervsdrivende fonde § 77.

Højesterets dom kan læses i sin helhed her.

For yderligere oplysninger

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

og

Mette-Marie Uggerhøj, advokatfuldmægtig
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.