gelænder.jpg

COVID-19: Mulighed for midlertidig økonomisk hjælp til private arbejdsgivere

Alle er hårdt ramt af den alvorlige situation, som Corona har bragt med sig, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Vi er alle i en form for undtagelsestilstand, og vores arbejdsmæssige hverdag er med ét forandret. Det gælder både for de danske virksomheder og for deres ansatte.

Mange private virksomheder har som følge af arbejdsmangel allerede måtte sende ansatte hjem på tvungen ferie eller afspadsering, introduceret arbejdsdelingsaftaler m.v. Men disse redskaber har dog langt fra kunne afbøde den økonomiske udfordring, som Corona allerede har og forsat vil påføre en meget stor del af de private virksomheder.

En lang række private virksomheder har desværre allerede, tvunget af de økonomiske omstændigheder, måtte iværksætte afskedigelsesrunder og mange andre private virksomheder er i gang med forberedelsen af afskedigelsesrunder, for derved at begrænse de økonomiske tab, som den Corona-udløste arbejdsmangel medfører, da ingen kan give et svar på, hvornår hverdagen normaliseres.

Regeringen er, som Statsministeren tidligere har udtrykt det, smertefuldt opmærksom på denne problemstilling, og derfor har regeringen i går, den 15. marts 2020, indgået aftale med arbejdsmarkedets parter om midlertidig økonomisk hjælp til det private arbejdsmarked gennem en 'Lønkompensationsordning'. Aftalen skal godkendes af Folketinget, men baseret på de nuværende udmeldinger, forventes dette at være en formalitet.

Aftalen indebærer, at der ydes statsstøtte til de danske virksomheder, som benytter sig af ordningen, hvorfor aftalen tillige skal anmeldes til og godkendes af EU-Kommissionen. Også her er forventningen dog, at en sådan godkendelse vil kunne opnås, og på baggrund af udtalelser fra EU-kommissær Margrethe Vestager er der hos aftalens parter også en forventning om, at EU-Kommissionen vil ”lynbehandle” ansøgningen.

Hvad går ordningen ud på?

Lønkompensationsordningen er en midlertidig ordning, der kan anvendes i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020, og formålet med aftalen er i videst muligt omfang at undgå, at ansatte opsiges eller tvinges til at gå ned i løn.

Aftalen om lønkompensation omfatter afskedigelsestruede ansatte, hvor den private virksomhed, som et alternativ til opsigelse, kan sende de ansatte hjem med fuld løn. Den private virksomhed kan herefter opnå lønkompensation, såfremt virksomheden ikke samtidig afskediger ansatte af økonomiske årsager. Afskedigelse af andre årsager kan dog fortsat ske efter gældende regler.

Ansatte der er hjemsendt må ikke arbejde for den private virksomhed under hjemsendelsen, og lønkompensationsordningen kan ikke kombineres med, at de ansatte er under en aftalt arbejdsdelingsordning, hvilket er vigtigt at have for øje, før man som privat arbejdsgiver træffer beslutning om, hvorvidt lønkompensationsordningen er et relevant redskab at benytte.

Kan alle private virksomheder bruge ordningen?

Det er ikke alle private virksomheder, der kan benytte lønkompensationsaftalen – aftalen gælder alene for de private virksomheder, der som følge af Corona står overfor at skulle varsle opsigelse af minimum 30% af alle ansatte eller mere end 50 ansatte. Ordningen omfatter både timelønnede og funktionærer og fuldtids- og deltidsansatte, såfremt de var ansat før 9. marts 2020. Det er det samlede antal ansatte på CVR-niveau, der skal lægges til grund, når det skal afklares om 30%-kravet henholdsvis kravet om afskedigelse af mindst 50 ansatte, er opfyldt.

For eksempel kan en privat virksomhed med 10 ansatte bruge ordningen, hvis virksomheden af økonomiske årsager der skyldes Corona, står overfor at skulle afskedige 3 medarbejdere, mens en privat virksomhed med ét CVR-nummer og 1000 ansatte fordelt på 10 forskellige arbejdssteder kan bruge ordningen, hvis virksomheden af økonomiske årsager står overfor at skulle opsige minimum 50 ansatte fordelt på nogle eller alle de 10 arbejdssteder.

Hvis man som privat virksomhed kvalificerer sig til at deltage i lønkompensationsordningen, vil der kunne opnås lønkompensation for funktionærer på 75% af den aftalte månedsløn, dog maksimalt DKK 23.000, mens der for timelønnede kan opnås en månedlig lønkompensation på 90% af den fulde løn, dog maksimalt DKK 26.000, svarende til maksimalt DKK 162,17 pr. time, med udgangspunkt i en sædvanlig 37 timers arbejdsuge.

De ansatte som ”skånes” for opsigelse, ved at den private arbejdsgiver søger om lønkompensation for den pågældende, skal anvende ferie/feriefridage/afspadsering på i alt 5 dage i lønkompensationsperioden. Hvis den ansatte ikke har ferie/feriefridage eller afspadsering svarende til 5 dage, skal den ansatte holde fri uden løn eller anvende ferie fra det nye ferieår, der begynder 1. maj 2020. Den ansatte skal med andre ord også bidrage økonomisk under ordningen med disse 5 dage, og virksomheden kan ikke kan søge om lønkompensation for disse dage.

Hvordan kommer man med i ordningen?

Ordningen er et tilbud til de private virksomheder, som opfylder de for ordningen fastsatte betingelser, og den enkelte virksomhed skal derfor selv aktivt handle ved ansøgning, hvis den skal omfattes af ordningen.

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen, og det forventes at ansøgninger, der skal indgives på CVR-nummer, kan modtages i Erhvervsstyrelsen (virk.dk) senest i uge 13. Der vil kunne opnås lønrefusion med tilbagevirkende kraft fra 9. marts 2020 for de medarbejdere, der allerede var hjemsendt med løn og uden arbejdspligt på dette tidspunkt.

For at sikre at ordningen får umiddelbart virkning, og dermed skaber den fornødne luft i likviditeten hos de private virksomheder, forventes udbetaling af de første lønkompensationer allerede at kunne ske i uge 14.

Den private virksomhed skal i første omgang ansøge under afgivelse af ”tro og love” i forhold til de oplysninger, der indgår i ansøgningen. Senere vil der blive fulgt op med en kontrolfase. Her skal de virksomheder, som har ansøgt om og oppebåret lønrefusion, med bistand fra revisor, indlevere dokumentation for, at virksomheden rent faktisk har hjemsendt de berørte medarbejdere uden arbejdspligt i den periode, hvor der er udbetalt lønkompensation til virksomheden på baggrund af virksomhedens ansøgning. De endelige dokumentationskrav og proceduren for ”efterkontrollen” ligger dog ikke fast på nuværende tidspunkt. Hos Mazanti står vores team af specialister klar til at bistå med rådgivning om og bistand til ansøgning under ordningen. Henvendelse kan ske til:

Mette Gahrn-Jensen, advokat, partner
Mobil +45 2028 1636
e-mail: mga@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.