14/10/2019

Erhvervsdrivende fonde får ny skattemodel ved erhvervelse af erhvervsvirksomhed

Som bekendt spiller erhvervsdrivende fonde en væsentlig rolle i dansk erhvervsliv, ligesom de står for en betydelig andel af beskæftigelsen i Danmark.

Regeringens lovprogram for folketingsåret 2019/2020 indeholder et forslag, der vil indebære en spændende ændring med en ny skattemodel for overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde. Ifølge forslaget vil det fremover være skatte- og afgiftsfrit at overdrage en erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen.

Forslaget udmønter en politisk aftale fra juni 2018 om at følge anbefalingerne i rapporten ”Beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde”. Aftalen blev indgået mellem den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Den Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Radikale Venstre, hvorfor lovforslaget forventes at møde bred opbakning i Folketinget.

De nye regler forventes at få stor betydning i praksis, da det efter de nugældende regler kan være en dyr affære at overdrage en virksomhed til en erhvervsdrivende fond.

Model for beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde

Det præcise indhold af lovforslaget ventes først offentliggjort i slutningen af november, men det forventes, at lovforslaget i det væsentligste vil følge anbefalingerne i rapporten om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.

Det væsentligste træk ved den model, som rapporten anbefaler, er, at der fremover ikke skal betales hverken gaveafgift, boafgift eller avanceskat ved en virksomhedsoverdragelse til en erhvervsdrivende fond på tidspunktet for overdragelsen.

For at en overdragelse ifølge den foreslåede model vil være skattefri på overdragelsestidspunktet skal følgende betingelser m.v. være opfyldt:

  • Der skal være tale om en erhvervsdrivende fond, som har til formål at eje og drive den overdragne virksomhed videre. Dette betyder i praksis, at modellen normalt kun vil kunne anvendes ved overdragelse til nystiftede fonde.
  • Den virksomhed, der overdrages, skal drive reel, aktiv erhvervsvirksomhed.
  • Den erhvervsdrivende fond skal i forbindelse med overdragelsen opnå en ejerandel på mindst 25 % af kapitalen i virksomheden og af mere end 50 % af stemmerettighederne.
  • Udbytte skal tilfalde fonden i forhold til dens ejerandel i den overdragne virksomhed.

Hovedelementet i modellen går således ud på, at overdrageren af virksomheden hverken skal betale skatter eller afgifter ved overdragelse til en erhvervsdrivende fond – hverken i levende live eller ved arv. I stedet indføres en udskudt skat, som i rapporten benævnes en ”stifterskat”. Stifterskatten opgøres på overdragelsestidspunktet på grundlag af den gældende skattesats for fonde (pt. 22 %) af stifterens aktieavance. Den beregnede stifterskat sættes ind på en konto, hvis saldo løbende forrentes, indtil saldoen er nedbragt til 0 kr., eller fonden har afstået den samlede aktiepost.

Forfald af stifterskat udløses i to situationer: 1) Ved fondens afståelse af aktier og/eller 2) ved fondens modtagelse af udbytter fra de overdragne aktier. I disse to situationer skal et beløb beregnet som skatten (pt. 22 %) af henholdsvis de modtagne udbytter og/eller af aktieavancen ved afståelse, medgå til afdrag på den udskudte skat.

Med den nye model vil både overdrager af virksomheden og fonden undgå at blive beskattet på tidspunktet for overdragelsen, som ellers ofte kan virke stærkt likviditetsdrænende og dermed prohibitivt for mange. Modellen forventes derfor at gøre det lettere at overdrage en virksomhed til en erhvervsdrivende fond, for eksempel i forbindelse med et generationsskifte.

Vi følger lovforslagets gang tæt.

Rapport fra Arbejdsgruppen om Succession til Erhvervsdrivende Fonde.

For yderligere oplysninger:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

og

Mette-Marie Uggerhøj, advokatfuldmægtig
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.