Oplysning om personoplysninger

Ansøgere til job hos Mazanti


Behandling af persondata ved rekruttering

Formålet med at indsamle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab (”Mazanti”).

Når du søger en stilling hos Mazanti-Andersen, modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig. Det gør, at Mazanti-Andersen er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Vores kontaktoplysninger:

Mazanti-Andersen 
Advokatpartnerselskab
Amaliegade 10
1256 København K
tel 3314 3536
mazanti.dk


I forbindelse med rekrutteringsprocessen behandler vi almindelige personoplysninger om dig, men det kan også ske, at vi behandler særlige personoplysninger, CPR-nr. og oplysninger om strafbare forhold, hvis det er relevant for den stilling, du søger.

Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi behandler om dig, når du søger en stilling hos os.

Når vi modtager din ansøgning

I rekrutteringsprocessen er det de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter, der bliver registreret.

Det vil typisk være følgende oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, status om ægteskab eller partnerskab, uddannelse(r), karakterer, eksamensbeviser, karrierehistorik, anbefalinger og referencer.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som behandlingsgrundlag, da der er tale om personoplysninger, som du selv har sendt til os med henblik på at blive ansat.

Vi registrerer de modtagne oplysninger i vores HR-afdeling.

Vi vurderer ansøgningen

Vi vurderer specifikt hver enkelt ansøgers kvalifikationer i forhold til den opslåede stilling eller i forbindelse med en uopfordret ansøgning..

Når vi har læst ansøgningerne, udvælger vi kandidater til ansættelsessamtale(r).

De kandidater, som ikke er blevet indkaldt til samtale, får besked om dette.

Når vi har udvalgt dig til ansættelsessamtale

I forbindelse med ansættelsessamtalerne modtager vi yderligere oplysninger om dig, som vi noterer til brug for det videre rekrutteringsforløb.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som hjemmel, da der er tale om personoplysninger, som du selv har oplyst med henblik på at blive ansat.

De sidste 1-3 kandidater til en given stilling anmodes om at fremskaffe ren straffeattest i henhold til gældende lovgivning ang. hvidvask.

Opbevaring og sletning

Hvis du får afslag, sletter vi de oplysninger, vi har registreret om dig, inden for 6 måneder.

Vi sletter oplysning om strafbare forhold straks efter, at vi har givet dig afslag.

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores HR Manager, Henriette Nielsen, hni@mazanti.dk, tlf. 2928 5880.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.


25. maj 2018