090720-Mazanti-Odense-faciliteter-153.jpg
12/03/2021

Skrevet af partner Susanne Ingemann

Ny dom: Der var ikke tale om ulovlig forskelsbehandling mellem ansatte på tidsbegrænset kontrakt og fastansatte, da de ikke udførte sammenligneligt arbejde

Højesteret har for nylig taget stilling til hvorvidt Det Kongelige Teater havde overtrådt loven om tidsbegrænset ansættelse i forhold til henholdsvis gruppen af fastansatte korsangere og tidsbegrænset ansatte korassistenter. Vi ser nærmere på afgørelsen i denne artikel.

Udgangspunktet i loven om tidsbegrænset ansættelse er, at en arbejdsgiver ikke må behandle en deltidsansat medarbejder mindre gunstigt end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi medarbejderen arbejder på deltid. Tilsvarende må en arbejdsgiver ikke behandle en medarbejder med en tidsbegrænset ansættelseskontrakt mindre gunstigt end sammenlignelige ansatte, som er fastansatte (på tidsubegrænset ansættelseskontrakt), medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i saglige objektive forhold. 

Sagen kort 
Det Kongelige Teaters operakor består af 40 fastansatte sangere. Disse sangere suppleres af korassistenter, der ansættes tidsbegrænset - typisk for den enkelte operaforestilling. Gruppen af tidsbegrænsede korassistenter blev aflønnet på grundlag af en minimumstimesats for de timer, hvor de udførte arbejde på teatret. I modsætning til fastansatte sangere var de ikke berettiget til bl.a. pension, løn under sygdom, barns første sygedag, betalt barsel og løn under ferie.

Der blev i sagen foretaget en vurdering af, om gruppen af fastansatte sangere og gruppen af tidsbegrænset ansatte korassistenter udførte samme eller tilsvarende arbejde.

Højesterets afgørelse
Højesteret udtalte, at ved ”en sammenlignelig fastansat” skal forstås ”en fastansat i samme virksomhed, der er i et tidsubegrænset ansættelsesforhold, og som udfører samme eller tilsvarende arbejde, idet der tages hensyn til kvalifikationer og færdigheder”. Endvidere henviste Højesteret til lovens forarbejder, hvoraf det fremgår, at tilsvarende arbejde vil sige arbejde, der ligger på linje med det arbejde, den tidsbegrænset ansatte udfører. Om der foreligger en sammenlignelig situation beror efter praksis på en helhedsvurdering af en række forhold, herunder arbejdets art, de kvalifikationer som kræves ved arbejdets udførelse, de færdigheder som de ansatte har, og de vilkår som arbejdet udføres under.

Højesteret fandt, at der ved vurderingen af, om der forelå en sammenlignelig situation, måtte lægges afgørende vægt på, at der var tale om kunstnerisk arbejde, hvor de ansattes kvalifikationer og færdigheder var af særlig betydning.

Efter bevisførelsen fandt Højesteret ligesom landsretten, at det måtte lægges til grund, at de tidsbegrænset ansatte korassistenter som gruppe betragtet ikke besad tilsvarende kvalifikationer og færdigheder som gruppen af fastansatte korsangere. Højesteret nåede dermed frem til, at gruppen af fastansatte medlemmer af Det Kongelige Teaters operakor og gruppen af tidsbegrænset ansatte korassistenter ikke var sammenlignelige. Der var derfor ikke tale om forskelsbehandling i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Mazanti-Andersen bemærker
Formålet med lov om tidsbegrænset ansættelse er blandt andet at sikre tidsbegrænsede ansatte mindst de samme løn- og ansættelsesvilkår som sammenlignelige fastansatte. Dette indebærer, at der ikke må ske en forskelsbehandling af tidsbegrænset ansatte på grund af, at de er ansat for en tidsbegrænset periode.

Denne sag viser, at der ikke nødvendigvis er tale om sammenlignelige stillinger selvom det arbejde der udføres, stort set er ens, idet kvalifikationer og færdigheder også inddrages i vurderingen.

Hvis en virksomhed fastsætter ansættelsesvilkår for en tidsbegrænset ansat medarbejder, som er i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, risikerer virksomheden, at medarbejderen både rejser krav om en godtgørelse og om efterbetaling af løndifferencen i forhold til en sammenlignelig fastansat medarbejders løn.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis ret til særlige ansættelsesvilkår kræver en bestemt anciennitet, så skal kravet være det samme for tidsbegrænset ansatte som for fastansatte, medmindre kravet om forskellig anciennitet er begrundet i objektive forhold.

Har du spørgsmål til ovenstående eller til andre ansættelsesretlige problemstillinger, er du altid velkommen til at kontakte vores specialistteam inden for ansættelsesret. Henvendelse kan ske til: