bord.jpg

Ny midlertidig arbejdsfordelingsordning

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har netop indgået en trepartsaftale, der har til formål at undgå afskedigelser efter udfasning af lønkompensationsordningen. Vi gennemgår her den nye ordning, der blandt andet giver medarbejdere forhøjet dagpengesats i den tid, de er hjemme.

Oprids af arbejdsfordelingsordningen

Lønkompensationsordningen er som bekendt ophørt i lørdags den 29. august 2020, men desværre er der fortsat i mange virksomheder et mærkbart reduceret aktivitetsniveau, og dette har ført til, at regeringen og arbejdsmarkedets parter stiller en ny hjælpeordning til rådighed for virksomhederne. Med denne nye midlertidige arbejdsdelingsordning får virksomhederne alligevel mulighed for at fastholde medarbejdere, og derved undgå afskedigelser, i det der gennem ordningen etableres en adgang for virksomhederne til at dele det arbejde der er, mellem medarbejderne og dermed beskyttes de medarbejdere, som virksomhederne ellers ikke havde mulighed for at beskæftige fuld tid.

Medarbejderne vil modtage en forhøjet dagpengesats i de timer, hvor de ikke arbejder. Dagpengesatsen er forhøjet til 23.000 kr. pr. måned.

Endvidere opnås der større fleksibilitet mellem tid med arbejde og ledighed, idet tid med ledighed under arbejdsfordeling skal udgøre mindst 20 pct. i gennemsnit målt over fire uger i forhold til den aftalte arbejdstid og maksimalt 50 pct.

Ordningen gælder både for funktionærer og ikke-funktionærer og kan højst benyttes i 4 måneder.

Den midlertidige ordning forventes vedtaget af Folketinget hurtigst muligt og vil gælde indtil den 31. december 2020 - dog med mulighed for at etablerede arbejdsfordelinger kan løbe ind i 2021.

Lempede krav til jobsøgning udvides til i den nye ordning at gælde for hele perioden med arbejdsfordeling.

Virksomheder der vil gøre brug af ordningen skal informere og høre deres medarbejdere herom, efter de regler der gælder i samarbejdsaftaler, eller som følger af Lov om Information og Høring.

Finansiering

Virksomheden bidrager til finansiering af ordningen ved betaling af et fast arbejdsgiverbidrag svarende til et beløb på 3 G-dage om måneden pr. medarbejder, der deltager i ordningen. Én G-dag koster DKK 881,00, og virksomhedens betaling pr. måned for hver medarbejder der deltager i ordningen, udgør således DKK 2.643,00. Arbejdsgiverbidraget opgøres forholdsmæssigt og reduceres, hvis en medarbejder ikke anvender arbejdsfordeling i en hel kalendermåned.  

G-dage udbetales til medarbejderen, hvorefter staten dækker differencen mellem den forhøjede dagpengesats (DKK. 23.000) og satsen for G-dage.

Betydning ift. dagpengeret

Konsekvenserne i dagpengesystemet ønskes reduceret ved anvendelse af den nye ordning, hvorfor der er aftalt en midlertidig suspension af forbrug af dagpenge.

Det er op til den enkelte a-kasse at vurdere om den enkelte medarbejder kan få supplerende dagpenge under arbejdsfordeling.

Ikke forsikrede medarbejdere

Medarbejderen kan opnå ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling ved at melde sig ind i en a-kasse og samtidigt indbetale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor ordningen anvendes. Efter udløb af den midlertidige ordning vil lønmodtageren ikke have ret til dagpenge.

Forsikrede medarbejdere, der endnu ikke er dagpengeberettigede

Lønmodtagere, der er medlem af en a-kasse, men ikke har opnået dagpengeret, får ret til supplerende dagpenge under arbejdsfordeling, såfremt lønmodtageren indbetaler 2 måneders medlemskab bagudrettet pr. måned under arbejdsfordeling, samt betaler det almindelige kontingent.

Nye ansættelser

Det er ikke muligt for virksomheder at benytte ordningen og samtidigt foretage nye ansættelser i virksomhedspraktik, løntilskud eller at anvende vikarer fra vikarbureauer i en afdeling eller produktionsenhed, hvor der er en aktiv arbejdsfordeling.

Aftaleparterne mødes primo november 2020 for at følge op på ordningen og drøfte en eventuel forlængelse.

Hos Mazanti står vores specialister i arbejds- og ansættelsesret klar til at hjælpe. Henvendelse kan ske til:

Mette Gahrn-Jensen, advokat, partner (København)
Mobil: +45 2028 1636
E-mail: mga@mazanti.dk

Susanne Ingemann, advokat, partner (Odense)
Mobil: +45 5179 4737
E-mail: sin@mazanti.dk

 

Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbrevet.