_MG_7758.jpg

Forslag til ændrede Anbefalinger for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse sendte den 2. marts 2020 et udkast til nye Anbefalinger for god Fondsledelse i høring. Høringsfristen udløber den 30. marts 2020.

Det overordnede formål med Anbefalingerne er at bidrage til, at ledelsen varetager fondens formål og interesser og forvalter fonden i overensstemmelse med god skik (”best practice”) for ledelse af erhvervsdrivende fonde.

Udkastet til de nye anbefalinger indeholder flere justeringer i forhold til de nugældende Anbefalinger fra december 2014.

Erhvervsdrivende fonde forventes at skulle forholde sig til de ændrede anbefalinger første gang i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2020. Vi sætter her fokus på udvalgte ændringer.

Selvom Anbefalingerne gælder alene for erhvervsdrivende fonde antages de fortsat at være til inspiration for de ikke-erhvervsdrivende fonde m.v.

Ekstern kommunikation

Som led i Komitéens generelle målsætning om transparens for erhvervsdrivende fondes forhold anbefaler Komitéen, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation. I udkastet ønskes bemærkningerne til anbefalingen endvidere uddybet med yderligere vejledning om offentliggørelse af fondens kontaktperson(er) og kommunikationspolitik.

Strategi og kapitalforvaltning

Komitéen ønsker at fastholde den nuværende anbefaling om, at bestyrelsen mindst en gang om året tager stilling til fondens strategi og uddelingspolitik. Som noget nyt foreslår komitéen dog, at det præciseres, at strategien bør omfatte fondens erhvervsmæssige aktiviteter. Ejer fonden én eller flere virksomheder, bør strategien således fastlægge, hvordan fonden i et engageret ejerskab af virksomhederne bedst understøtter fondens formål og virksomhedernes udvikling.

Komitéen foreslår samtidig en ny anbefaling om fondes kapitalforvaltning. Det foreslås anbefalet, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov – både på kort og lang sigt. I følge udkastet bør bestyrelsen definere og løbende forhold sig til de overordnede principper for dens forvaltning af fondens kapital. Den nye anbefaling har til formål at sikre fondes langsigtede levedygtighed og mulighed for at opfylde deres respektive formål.

Bestyrelsens sammensætning

I udkastet foreslås også, at bestyrelsen regelmæssigt skal foretage en vurdering af bestyrelsens kompetencer og ændringer heri. Mens det i den nugældende anbefaling blot tilrådes, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, ønsker komitéen det nu indsat i Anbefalingen, at bestyrelsen skal foretage denne vurdering mindst hvert andet år.

Herudover foreslår komitéen, at det for så vidt angår redegørelsen for bestyrelsens sammensætning skal oplyses, om bestyrelsesmedlemmerne ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder.

Bestyrelsens uafhængighed

Komitéen ønsker endvidere at uddybe kommentaren til den nuværende anbefaling om bestyrelsens uafhængighed. Da erhvervsdrivende fonde er selvejende og uden en generalforsamling, der kan udøve direkte kontrol med bestyrelsen, fastslår den foreslåede kommentar vigtigheden af, at bestyrelsens medlemmer er indbyrdes uafhængige, og at bestyrelsen evner at føre en nødvendig og uvildig selvkontrol.

Øvrige ændringer

Udkastet til nye Anbefalinger for god Fondsledelse indeholder også en række yderligere ændringer. Der foreslås blandt andet mulighed for, at udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer kan ske ved selvsupplering eller gennem en udpegningsberettiget uden for bestyrelsen. Herudover foreslås kommentarerne til anbefalingerne om ledelsens vederlag uddybet, således at ambitionen om transparens og proportionalitet i fondens vederlagspolitik tydeliggøres.

Udkastet til de nye Anbefalinger for god Fondsledelse kan læses her.

For yderligere oplysninger:

Niels Walther-Rasmussen, advokat, partner
Telefon +45 3319 3722
Mobil +45 4010 0151
e-mail: nwr@mazanti.dk

Jens Ahrendt, advokat, partner
Telefon +45 3319 3756
Mobil +45 4036 0536
e-mail: ja@mazanti.dk

Mette-Marie Uggerhøj, advokat
Telefon +45 3319 3703
Mobil +45 5219 8095
e-mail: mmu@mazanti.dk


Dette nyhedsbrev udgør ikke, og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Mazanti-Andersen Korsø Jensen påtager sig intet ansvar for skade eller tab, der direkte eller indirekte kan henføres til anvendelse af nyhedsbreve