Den nye ferielov

Den længe ventede anbefaling fra Ferielovsudvalget til indhold af en ny ferielov, er nu kommet.

Beskæftigelsesministeriet har i forlængelse af Ferielovsudvalgets anbefalinger meddelt, at man sætter straks gang i udarbejdelse af et lovforslag, baseret på Ferielovsudvalgets anbefalinger.

Tagterrasen

På baggrund Ferielovsudvalgets anbefalinger forventes det, at den nye ferielov får følgende hovedelementer:

Antal feriedage
Der opereres fortsat med optjening af 2,08 feriedag pr. måned, svarende til 5 ugers betalt ferie om året. Heri er der således ingen ændringer, i forhold til den nugældende ferielov.

Optjening og afvikling af ferie
På nuværende tidspunkt optjenes ferie i kalenderåret, men afvikles først i en efterfølgende 12 måneders periode løbende fra 1. maj til 30. april (forskudt ferie).

Dette ændres ved den nye ferielov.

Her vil ferien optjenes løbende fra 1. september til 31. august året efter (ferieåret), og den periode, hvor den optjente ferie kan afvikles, vil ligeledes løbe fra 1. september. Den samlede periode, hvor ferien kan afholdes vil dog blive forlænget med 4 måneder og vil løbe fra 1. september til 31. december året efter, og altså omfatte en periode på 16 måneder (Ferieafholdelsesperioden).

Den væsentligste ændring i den nye ferielov er således, at der fremadrettet vil være ”samtidighedsferie”, det vil sige, at medarbejderne kan afholde ferie samtidig med at den optjenes. Når medarbejderne har arbejdet 1 måned, har vedkommende derfor ret til at holde 2,08 dages ferie.

Reglerne omkring afvikling af hovedferie (3 ugers sammenhængende ferie) ændres ikke, hvilket betyder, at medarbejderne fortsat har ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Varsling af ferie
Den nye ferielov vil, på lige fod med den gamle ferielov, indeholde regler om varsling, og varslingsreglerne vil i øvrigt være uændrede således, at hovedferie fortsat skal varsles med mindst 3 måneder og øvrig ferie (restferie) skal varsles med mindst 1 måned.

Former for feriebetaling
Den nye ferielov ændrer ikke på de 2 systemer for feriebetaling, som vi kender fra den nugældende ferielov, og viderefører således ferie med løn og ferietillæg, (1 %) eller ferie med feriegodtgørelse.

Feriegodtgørelse og ferietillæg
Der ændres hverken på feriegodtgørelse eller ferietillæg, der således fortsat vil udgøre henholdsvis 12.5 % og 1 %.

Det foreslås dog, at ferietillægget kan udbetales i to årlige rater, henholdsvis den 31. maj og den 31. august, men der vil også fortsat være mulighed for, at ferietillæg kan udbetales løbende, i takt med at ferien afholdes (hvilke svarer til den ordning den nugældende ferielov indeholder).

Ny ferielovs ikrafttræden og overgangsregler
Ferielovsudvalget lægger op til, at reglerne skal træde i kraft 1. september 2020. Det er bevidst, at der opereres med en 3 års periode, idet der er behov for god tid til, at de kollektive overenskomster kan indrettes til de nye ferieregler samtidig med, at det skal sikres, at alle medarbejdere overgår til optjening af ferie efter de nye regler på samme tid.

Med baggrund heri, må der nødvendigvis etableres en overgangsordning fra den nuværende ferielov med forskudt ferie, til den nye ferielov med samtidighedsferie.

Når den ny ferielov med samtidighedsferie træder i kraft 1.september 2020, vil medarbejdere, der har været beskæftiget fra 1. september 2019 til 1. september 2020 have optjent 25 dages ferie. Da disse medarbejdere samtidig vil påbegynde optjening af ny ferie efter den nye ferielov (samtidighedsferie), som kan afholdes i takt med at den optjenes, betyder det, at medarbejderne kan have op til 2 års betalt ferie (svarende til 10 uger) i det første år med samtidighedsferie.

Ferielovsudvalget har, på denne baggrund, anbefalet en overgangsordning, hvorefter ferie, der er optjent i perioden fra 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefryses” og ikke kan afholdes eller udbetales, før medarbejderne forlader arbejdsmarkedet. En sådan overgangsordning vil svare til, at man under den nugældende ferielov udbetaler det sidste års optjente ferie, når medarbejderne forlader arbejdsmarkedet.

Medarbejdere, der er nye på arbejdsmarkedet, og først påbegynder ansættelse fra og med 1. september 2020, optjener og afholder ferie udelukkende efter den nye ferielov, og vil således ikke få ”indefrosset” feriemidler.

Ovennævnte er alene en indledende introduktion til de hovedprincipper, som den nye ferielov (forventeligt) vil bygge på.

Mazanti-Andersen Korsø Jensen vil følge tæt op på det lovforberedende arbejde, og vil løbende informere, når der er mere nyt om ferieloven.

For yderligere information kontakt venligst:

Mette Gahrn-Jensen, associeret partner og advokat

Mette Gahrn-Jensen rådgiver danske og internationale virksomheder, herunder danske pengeinstitutter, og tilbyder rådgivning særligt inden for ansættelses- og arbejdsret samt inden for bank- og finansieringsret.

E-mail: mga@mazanti.dk

D: +45 3319 3712
M: +45 2028 1636